Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
De volgende algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor bestellingen van particuliere klanten via ons internetbedrijf (hierna te noemen 'webshop'). Dit omvat alle bestellingen die op afstand worden gedaan via de webshop, zoals per e-mail, fax of telefoon.

2. Contractant, klantenservice
De koopovereenkomst wordt aangegaan met PLATINUM GmbH & Co. KG. In ons colofon vindt u nadere informatie over ons. Voor vragen, reclamaties of klachten is onze klantenservice van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur telefonisch bereikbaar. Binnen Duitsland en Oostenrijk kunt u hiervoor ons gratis servicenummer +49 67 21.3 05 93-0 gebruiken. Vanuit een ander land belt u het nummer +49 (0)67 21 3 05 93-0 en betaalt u het tarief voor het bellen naar Duitsland van uw aanbieder.

3. Sluiten overeenkomst

De presentatie van de producten op onze website is enkel een vrijblijvende uitnodiging om u een bindende offerte (bestelling) te laten doen. Bij bestellingen via elektronische weg kunt u een bindende offerte doen door de knop 'bestellen met betalingsverplichting' aan te klikken. Dit heeft betrekking op de producten die zich in uw winkelmandje bevinden. Direct na uw bestelling ontvangt u per e-mail een overzicht van uw bestelling. Dit besteloverzicht vormt nog geen bindende aanvaarding van de bestelling. Het koopcontract voor betaalwijze „vooruitbetaling“ of „automatische incasso“ komt pas tot stand door het opsturen van de als dusdanig aangegeven orderbevestiging. Dit gebeurt doormiddel van een betreffende E-Mail binnen 5 dagen. Bij betaling met PayPal Plus (PayPal / creditcard) komt het contract reeds tot stand doormiddel van uw betaalinstructie aan PayPal.

4. Verzendkosten
Wij leveren gratis vanaf een bestelwaarde van 19 €. U betaalt geen extra verzendingskosten! Als de bestelwaarde lager is, bedragen de verzendingskosten 4 € voor leveringen naar Duitsland en 6 € voor leveringen naar Oostenrijk, België en Nederland.

5. Betaling
De betaling gebeurt via vooruitbetaling, automatische incasso of PayPal.

Vooruitbetaling
Als u voor de betaalmethode vooruitbetaling kiest, geven wij u onze bankgegevens in de orderbevestiging. De producten zullen wij leveren zodra het bedrag op onze rekening staat. We vragen u om bij de overboeking uw klant- en ordernummer te vermelden in het mededelingenveld.

Automatische afschrijvijng door PLATINUM GmbH & Co. KG
Het aankoopbedrag wordt 7 dagen na de factuurdatum van uw bankrekening afgeschreven. In uitzonderlijke gevallen kan de automatische afschrijving als gevolg van een vertraagde levering al voor de ontvangst van de producten plaatsvinden. We werken met SEPA Direct Debit Core. Ons schuldeiseridentificatienummer is: DE62ZZZ00000226997. Voor niet-afgewikkelde automatische incasso opdrachten, vanwege een gebrek aan dekking of onjuiste informatie verstrekking, zullen wij de gemaakte kosten plus aanmaningskosten factureren. Wij behouden ons het recht voor om bij onvoldoende kredietwaardigheid beperkingen in te stellen voor de betaalmethode 'automatische afschrijving'.

PayPal
Ubetaalt het factuurbedrag via de online betaaldienst PayPal. Hiervoor moet u al beschikken over een PayPal-rekening of er eerst een openen, uzelf kenbaar maken met uw inloggegevens en de betaalopdracht aan ons bevestigen. Tijdens het bestelproces ontvangt u aanvullende aanwijzingen.

Betaling per automatische incasso (PayPal PLUS, alleen in Duitsland)
Voor betalingen per automatische incasso via onze partner PayPal wordt u tijdens het bestelproces versleuteld naar een externe site van de Payment Service Provider PayPal doorgestuurd. Aldaar hoeft u alleen maar uw bankgegevens in te voeren. Het is niet nodig om hiervoor een PayPal-account te hebben of er een te moeten openen. De automatische incasso geschiedt door PayPal.

Betaling per creditcard (PayPal PLUS)
Voor betalingen met creditcard (Visa, MasterCard) wordt u tijdens het bestelproces versleuteld naar een externe site van Payment Service Provider PayPal doorgestuurd. Aldaar hoeft u alleen maar uw creditcard gegevens in te voeren. Het is niet nodig om hiervoor een PayPal-account te hebben of er een te moeten openen.

Betaling op rekening (PayPal PLUS, alleen in Duitsland)
Als u op rekening koopt wordt u tijdens het bestelproces versleuteld doorgestuurd naar een externe site van de Payment Service Provider PayPal. Het is niet nodig om hiervoor een PayPal-account te hebben of er een te moeten openen. De Payment Service Provider voert in real-time een kredietwaardigheidsbeoordeling door. De informatie wordt verkregen bij de desbetreffende instanties. Zou u niet door de toets komen wordt u hiervan op de hoogte gesteld tijdens het bestelproces. PLATINUM GmbH & Co. KG heeft geen invloed op deze beslissing. Natuurlijk kunt u in dit geval kiezen voor een andere manier van betaling om het bestelproces voort te zetten. Wordt er gekozen voor „kopen op rekening“ worden de PayPal bankgegevens tezamen met aanvullende informatie aangaande de betaling getoont op onze facturen. Houd er rekening mee dat de betaling dient te geschieden aan PayPal S.à.r.l et Cie, S.C.A. om de schuld te voldoen. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na de besteldatum. Mocht u het factuurbedrag per ongeluk hebben overgemaakt op onze bankrekening, neem dan contact met ons op via ons gratis servicenummer 0800 364 36 63 of per e-mail aan info@platinum.com zodat wij het bedrag aan u kunnen terugbetalen. Maak dan alstublieft het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van PayPal. De bankverbinding is te vinden in de e-mails van PayPal betreffende uw bestelling en op de factuur. Neem bovendien contact op met PayPal customer service zodat een eventuele aanmaningsprocedure kan worden gestopt.

6. Zelf ophalen
Bestellingen via de webshop (dit omvat alle bestellingen die op afstand worden gedaan via de webshop, zoals per e-mail, fax of telefoon) leveren we uitsluitend via verzending. Het is helaas niet mogelijk om de producten zelf op te halen.

Klanten die in de buurt wonen, kunnen van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur in onze fabriekswinkel terecht en de goederen rechtstreeks ter plaatse kopen.

7. Eigendomsvoorbehoud
De producten blijven tot het moment waarop het volledige bedrag is voldaan onze eigendom.

8. Transportschade
Als de goederen met duidelijk zichtbare transportschade worden geleverd, dient u deze gebreken indien mogelijk direct bij de bezorger kenbaar te maken en meteen contact met ons op te nemen. Als u nalaat om een klacht te melden of contact met ons op te nemen, heeft dit geen gevolgen voor (het doen gelden van) uw wettelijke rechten, met name uw recht op garantie. U helpt ons daarentegen om onze eigen rechten jegens de vervoerder respectievelijk transportverzekering te kunnen laten gelden.
9. Informatie over recht van ontbinding (voorheen herroepingsrecht)
Hieronder kunt u informatie vinden over de voorwaarde voor en de gevolgen van het wettelijke recht van ontbinding bij bestellingen die worden verstuurd.

Recht van ontbinding

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te ontbinden.

De termijn van ontbinding bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het recht van ontbinding uit te oefenen, moet u ons (PLATINUM GmbH & Co. KG, Am Ockenheimer Graben 23, 55411 Bingen, Duitsland, telefoon +49 67 21.3 05 93-0, fax +49 (0)67 21 30 59 3-29, info@platinum.com ) via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te ontbinden. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor ontbinding maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de termijn van ontbinding na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het recht van ontbinding te sturen voordat de termijn is verstreken.

Gevolgen van ontbinding

Als u de overeenkomst ontbindt, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Tot aan het moment dat we de goederen weer in ons bezit hebben gekregen of u een bewijs heeft overgelegd dat u de goederen retour heeft gestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt, kunnen we weigeren een terugbetaling te doen.
 
U dient de goederen onverwijld en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons over de ontbinding van deze overeenkomst heeft bericht, retour te sturen of te overhandigen. Aan de termijn wordt voldaan als u de goederen verstuurt voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen. De directe kosten die voortvloeien uit het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen indien dit het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen vast te stellen en dit op u terug te voeren is.
 
Einde van de informatie over het recht van ontbinding
 
Modelformulier voor ontbinding/herroeping
 
(Indien u de overeenkomst wilt ontbinden, verzoeken we u dit formulier in te vullen en aan ons terug te sturen.)
 
Aan PLATINUM GmbH & Co. KG, Am Ockenheimer Graben 23, 55411 Bingen, Duitsland, telefoon +49 67 21.3 05 93-0, fax +49 (0)67 21 30 59 3-29, info@platinum.com :
 
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende

goederen/levering van de volgende dienst(*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

______________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Einde modelformulier voor ontbinding/herroeping

U kunt gebruikmaken van onze gratis ophaaldienst voor retourzendingen. Hiertoe kunt u simpelweg even contact opnemen met een van onze medewerkers via de genoemde contactgegevens en een afspraak inplannen voor het ophalen via onze logistieke partner DHL.

We vragen u om ons te helpen onnodige kosten in de vorm van strafport te voorkomen en het pakket voldoende te frankeren, ook in het geval dat u de kosten voor de retourzending niet zelf hoeft te dragen. We vergoeden u de kosten voor een standaardverzending direct via terugbetaling van het bedrag.

10. Overeenkomst inzake het dragen van de kosten bij ontbinding en retourgarantie
(1) Wij maken van de mogelijkheid gebruik om u in het kader van het uitoefenen van het recht van ontbinding, zoals beschreven in bovenstaande informatie (artikel 9), als volgt in de kosten voor retourzending te verwijzen: u dient de gangbare kosten voor de retourzending op u te nemen als het geleverde product in overeenstemming is met het bestelde product.
 
(2) In het kader van de geld-terug-garantie van 100 dagen is retourzending gratis voor u tot aan het moment waarop er 100 dagen zijn verstreken na de factuurdatum, voor zover de retourzending verloopt via onze logistieke partner DHL op de manier zoals vermeld in de garantie. Deze mogelijkheid van retourzending bestaat naast het wettelijke recht van ontbinding dat hierdoor onverlet blijft. Hiertoe kunt u simpelweg contact opnemen met een van onze medewerkers via de genoemde contactgegevens en een afspraak inplannen voor het ophalen.

11. Wettelijk recht op garantie
Op alle producten van onze webshop is het wettelijk recht op garantie van toepassing.

12. Gedragscode
Wij hebben ons onderworpen aan de Duitse gedragscode Trusted Shops. Een overzicht van de kwaliteitscriteria vindt u onder http://www.trustedshops.nl/keurmerk/dat-controleren-wij.html).

13. Opslaan van de tekst van de overeenkomst
Wij zullen de tekst van de overeenkomst opslaan en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail toe. De algemene voorwaarden kunt u op ieder moment ook hier op deze pagina raadplegen. Uw eerdere bestellingen zijn uit veiligheidsoverwegingen niet meer in te zien via internet.

14. Taal van de overeenkomst
De overeenkomst is in de Duitse, Engelse en Nederlandse taal verkrijgbaar. In het kader van de interpretatie van de bovengenoemde bepalingen is de Duitse versie leidend.
 
15. Toepasselijk recht en rechtsgebied voor commerciële en publiekrechtelijke klanten
Geldigheid van het Duitse recht
Voor de zakelijke relatie tussen de klant en PLATINUM GmbH & Co. KG is het Duitse recht van toepassing.

Rechtsgebied voor binnenlandse klanten
Indien de klant een handelaar is en de betwiste zakelijke relatie toe te schrijven is aan de exploitatie van zijn bedrijf, vervolgt PLATINUM GmbH & Co. KG deze klant bij de bevoegde rechter; hetzelfde geldt voor een publiekrechtelijke rechtspersoon en voor bijzondere fondsen naar publiekrecht.

Rechtsgebied voor buitenlandse klanten
De Jurisdictieovereenkomst is ook van toepassing op cliënten die een vergelijkbare commerciële activiteit in het buitenland uitoefenen, alsmede op buitenlandse instellingen die krachtens het publiekrecht verbonden zijn met nationale rechtspersonen of met een publiekrechtelijk speciaal fonds vergelijkbaar zijn..
 
16. ODR-platform voor buitengerechtelijke (online-) geschillenbeslechting:
Naar aanleiding van de EU-regelgeving Nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een interactieve website ontworpen voor buitengerechtelijke afhandeling van online rechtshandelingen.De link naar het ODR-platform van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
.De verkoper is voor deelname aan een procedure voor geschillenbeslechting van een consumenten arbitragecommissie niet verplicht noch bereid.
 
PLATINUM GmbH & Co. KG

LiveZilla Live Chat Software